Dr. Kiss Kálmán PhD

 
Dr. Kiss Kálmán PhD

főiskolai tanár

 

Szobaszám: „B” épület 135.

Tel.: 42/599-400/2336-os mellék

 

Publikációs jegyzék

 

 

Dr. Kiss Kálmán személyi-szakmai adatai

nyomtatható változat

 

Dr. Kiss Kálmán személyi-szakmai adatai

 

Név: Dr. Kiss Kálmán

Születési év: 1959

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:

magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE, Debrecen, 1983.

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE, Debrecen, 1994.

 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott! 

 

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Idegennyelv-oktató és -vizsgáztató Intézeti Tanszék – főiskolai tanár

 

Tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: 

PhD (neveléstudomány, 1996.)

 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja:  -

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben, stb.)

Oktatásban töltött idő: 40 év

1. 1983.09.01.-1984.01.31: magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv oktatása; (Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyháza)

2. 1983.09.01.-1984.01.31.: óraadó a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén

2. 1984.02.01.-2000: oktató a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén: orosz nyelv- és stílusgyakorlat, orosz kultúratörténet, orosz irodalom tantárgyak oktatása

3. 2000-2013: a jogutód Nyíregyházi Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszékén, majd Modern Filológiai Intézete Német Nyelv és Kultúra Csoportjában: német nyelv- és stílusgyakorlat, német szövegalkotás, német országismeret, német nyelvtörténet; a Bölcsészettudományi Kar idegennyelv-szakos hallgatói részére: Európa nyelvei és kultúrái c. kari tantárgy oktatása

4. 2000-2016: a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok (majd Nemzetközi Tanulmányok) szakának alapképzésében, illetve mesterképzésében: német nyelv- és stílusgyakorlat, német politikai, gazdasági és kultúrdiplomáciai szaknyelv, német kommunikáció és német sajtószaknyelv, idegenforgalom és vendéglátás német szaknyelve, német üzleti levelezés és üzleti kommunikáció, az Európai Unió német szaknyelve; orosz diplomáciai és kultúrdiplomáciai szaknyelv oktatása, valamint előadások tartása a magyar-szláv, magyar-orosz, magyar-német kulturális kapcsolatok történetéről;

5. 2013-tól: A germanisztika és nemzetközi tanulmányok szakok megszűnésétől kezdve részvétel a Nyíregyházi Főiskola (2016-tól Nyíregyházi Egyetem) hallgatói számára egyéb szakjain német szakmai nyelvek, illetve német és orosz általános nyelv oktatásában, valamint német szakmai nyelvi (B-típusú) és általános idegennyelvi (C-típusú) tananyagok kidolgozásában. Az ukrainisztika alapszakos hallgatók képzésében az általános nyelvészeti, szláv nyelvtörténeti és szláv kultúratörténeti tárgyak oktatója, illetve tantárgyfelelőse.

6. 2020 szeptemberétől: a magyar mint idegen nyelv oktatása a Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói részére. A magyar mint idegen nyelv oktatásának szervezője, valamint az előkészítő tanulmányok egyéves intenzív magyar mint idegen nyelvi képzésének szakfelelőse, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Idegennyelv-oktatás és -vizsgáztató Intézeti Tanszékének vezetője vagyok.

 

 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

 

1.)Publikációk: Eddigi összes közlemények száma: 127

 

Nyomtatásban megjelent könyveim száma: 3

Felsőoktatási idegen és magyar nyelvű tankönyveim száma: 3

Tudományos közleményeim magyar, illetve idegen (orosz és német) nyelven jelentek meg külföldön és Magyarországon, megjelenési helyek: Szovjetunió/Oroszország: Moszkva, Kirov, Szaranszk, Lengyelország: Rzeszow, Németország: Frankfurt am Main, Szlovákia: Pozsony, Románia: Kolozsvár-Nagyvárad, Szatmárnémeti, Magyarország: Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Nyíregyháza)

 

2.) Előadások: Eddigi előadásaim száma: 102

 

Előadásaimat magyar, illetve idegen (orosz, német) nyelven Magyarországon, illetve külföldön szervezett konferenciákon tartottam (helyszíneik: Németország: Hamburg, Szlovákia: Pozsony, Lengyelország: Rzeszow, Románia: Nagyvárad, Magyarország: Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Nyíregyháza)

 

3.) Lektorálási tevékenység: 3

 

2018.: A Nyíregyházi Egyetem TÁMOP-pályázata keretében dr. Csiky Nándor Műszaki német nyelv c. tananyagának szakmai lektorálása

 

2018. A színek és a színnevek világa. Fizikai, kultúr- és művészettörténeti, illetve nyelvtudományi témájú értekezések színekről és színelnevezésekről – 12 idegen nyelv színelnevezéseinek egybevetése a magyar nyelv színneveivel (szerkesztette Székely Gábor) (Bp, TINTA Kiadó: 2018. 296 pp. ISBN: 978-963-409-184-4) című tanulmánykötet szakmai lektora

 

2020. Számok a nyelvek világában, nyelvek a számok világában. Szerkesztette: Nagyné Schmelczer Erika. Tinta Könyvkiadó - Nyíregyházi Egyetem. Nyíregyháza, 2020. 188 pp. ISBN: 978-615-6032-34-8. című tanulmánykötet szakmai lektora

 

3.) Fő kutatási területeim:

1. a magyarországi orosznyelv-oktatás története, benne a ruszin vonatkozások kutatása is;

2. a magyarországi németnyelv-oktatás történetével kapcsolatos kutatások;

3. az Árpád-kori magyar helynevek kutatása;

4.) hely- és művelődéstörténeti kutatások

 

4.) Tudományos kutatási ösztöndíjak keretében a Bécsi, a Prágai, illetve a Berlini Egyetemen kutattam. Tanulmányutakon több európai ország egyetemén voltam. Szakmai ösztöndíjak keretében, illetve kísérőtanárként Oroszországban és Ausztriában voltam.

 

5.) ERASMUS oktatói mobilitás keretében három alkalommal voltam külföldön: két alkalommal az ISTI Fordító- és Tolmácsképző Intézetben (Belgium, Brüsszel), egy alkalommal a Dijoni Egyetemen (Franciaország).

 

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a.)az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

 

1.) Об истории «русского кружка» Йожефа Буденца во второй половине XIX. века. In:  Редколлегия: Надь Иштван (отв. ред.), доктор филологии, профессор (Венгрия); Нина Осипова, доктор филологических наук, профессор (Россия); Кишш Кальман, Ph.D (Венгрия): Культура Венгрии и России: историческая память и национальный контекст. Материалы международной научной конференции «Традиционная культура Венгрии и России в контексте социокультурных трансформаций современного общества» 26–28 июня 2018 г. (Будапешт) Саранск – Печатная версия электронного издания. 2018. 51-58. pp. 8 p

 

2.) Преподавание русского языка в военных целях в Венгрии в конце XIX начале ХХ века. In: Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире. Сборник статей. Венгеро-российский культурно-просветительский фонд «Dialogorum». Будапешт: Издательсво Selmeczi Bt (Венгрия).; Киров: Издательство «Радуга-Пресс» (Россия), Budapest – Kirov, 2019. 99-106.

 

3.) Преподавание русского языка в военных целях в Венгрии в конце 19 - начале 20 векаю In: Osipova, N. O. (szerk.). Budapest - Kirov, Selmeczi Bt., Izdatel'stvo Raduga-Press. 2019. 99-106.

 

4.) 170 лет обучению русскому языку в Венгрии. (исторический обзор) In: Végvári, Valentyina; Wolosz, Robert (szerk.). Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK Szláv Filológia Tanszék. 2020. 11-17.

 

5.) Adatok a Csingó helynév etimológiájához. In: In: Minya, Károly; Sebestyén, Zsolt; Tomori, Tímea (szerk.). Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. 2022. 72-82.

 

 

b.) Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

 

1.)A magyarországi orosznyelv-oktatás első korszaka (1849-1949). KLTE. Egyetemi jegyzet. Debrecen, 1995. 123 p. Egyetemi jegyzet. Lektorálta Pogány Béla. Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen, 1995. 123 p.

 

2.) Письма Алексея Петрова к Йожефу Буденцу – как документы истории венгерско‑русских научных контактов XIX века. In: Studia Russica XX. In honorem Béla Tatár. Red.: L. Jászay – A. Zoltán. Készült az ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékének és Ukrán Filológiai Tanszékének közös műhelyében. Budapest, ELTE, 2003. 193‑198.

 

3.) Deutschunterricht am Ludoviceum zur Zeit der Österreichisch – Ungarischen Monarchie. In: Germanistik ohne Grenzen. Schriftenreihe des Lehrstuhls für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium / Großwardein. Gizella boszák (Hg.). Studien aus dem Bereich der Germanistik. Siebenbürgischer Museum Verein - Partium Verlag, Klausenburg - Großwardein, 2008. Band 3. 211-218.

 

4.) Aus der Vergangenheit des Deutschunterrichts in Ungarn: Von den ersten Korrespondenzbüchern für den Privatgebrauch zum organisierten kaufmännischen Deutschunterricht. In: Großwardeiner Beiträge zur Gemanistik 8. Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Band 2. Herausgegben von Andrea Benedek, Gizella Boszák, Renata Alice Crisan. Siebenbürgischer Museum Verein - Partium Verlag. Klausenburg - Großwardein, 11 p. 2010. 205-215.

 

5.) Aus der Vergangenheit des Deutschunterrichts in Ungarn: Beiträge zum deutschen Fachsprachenunterricht an den Handelsakademien zur Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. In: Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen. Herausgegeben von Ágota Nagy, Gizella Boszák. Großwardeiner Beiträge zur Gemanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium. Herausgegeben von Szabolcs János-Szatmári. PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, 2012. Band 2. 181-187.

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

 

Tagságaim:

A Germanisták Magyarországi Társaságának tagja

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Honismereti Egyesület elnökségi tagja

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság tagja

A Luby Társaság egyesület alapítója, elnöke

 

Szakmai közéleti tevékenységem elismerései:

1.) 2017: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Bronz Emlékérme: „A megyei identitásőrző, kulturális hagyományápoló és értékvédő tevékenység elismeréseként”

2.) 2019: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Príma Különdíj: „Oktatási és művelődési tevékenység elismeréseként”

3.) 2019: Az Országos Honismereti Szövetség Emlékérme: „A honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkáért”