Dr. Kiss Kálmán PhD

 
Dr. Kiss Kálmán PhD

főiskolai tanár

 

Szobaszám: „B” épület 135.

Tel.: 42/599-400/2336-os mellék

 

Publikációs jegyzék

 

 

Dr. Kiss Kálmán személyi-szakmai adatai

nyomtatható változat

 

Név: Dr. Kiss Kálmán

Születési év: 1959

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:

magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE, Debrecen, 1983.

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE, Debrecen, 1994.

 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott! 

 

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Idegennyelv-oktató és -vizsgáztató Intézeti Tanszék – főiskolai tanár

 

Tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: 

PhD (neveléstudomány, 1996.)

 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja:  -

 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben, stb.)

Oktatásban töltött idő: 40 év

1. 1983. 09. 01. - 1984. 08. 31: magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv oktatása; (Zrínyi Ilona Gimnázium, Nyíregyháza)

2. 1983. 09. 01. - 1984. 01. 31.: óraadó a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén

2. 1984. 02. 01. - 2000: oktató a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén: orosz nyelv- és stílusgyakorlat, orosz kultúratörténet, orosz irodalom tantárgyak oktatása

3. 2000-2013: a jogutód Nyíregyházi Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszékén, majd Modern Filológiai Intézete Német Nyelv és Kultúra Csoportjában: német nyelv- és stílusgyakorlat, német szövegalkotás, német országismeret, német nyelvtörténet; a Bölcsészettudományi Kar idegennyelv-szakos hallgatói részére: Európa nyelvei és kultúrái c. kari tantárgy oktatása

4. 2000-2016: a Nyíregyházi Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok (majd Nemzetközi Tanulmányok) szakának alapképzésében, illetve mesterképzésében: német nyelv- és stílusgyakorlat, német politikai, gazdasági és kultúrdiplomáciai szaknyelv, német kommunikáció és német sajtószaknyelv, idegenforgalom és vendéglátás német szaknyelve, német üzleti levelezés és üzleti kommunikáció, az Európai Unió német szaknyelve; orosz diplomáciai és kultúrdiplomáciai szaknyelv oktatása, valamint előadások tartása a magyar-szláv, magyar-orosz, magyar-német kulturális kapcsolatok történetéről;

5. 2013-tól: A germanisztika és nemzetközi tanulmányok szakok megszűnésétől kezdve részvétel a Nyíregyházi Főiskola (2016-tól Nyíregyházi Egyetem) hallgatói számára általános idegennyelvi (C-típusú) és szakmai nyelvi tananyagok (B-típusú) kidolgozásában, valamint a német és orosz általános, illetve német szakmai nyelvek oktatásában. Az ukrainisztika alapszakos hallgatók képzésében az általános nyelvészeti, szláv nyelvtörténeti és szláv kultúratörténeti tárgyakat oktatása, amely tárgyaknak egyben tantárgyfelelőse is vagyok.

6. 2020 szeptemberétől: magyar mint idegen nyelv oktatása a Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói részére. A magyar mint idegen nyelv oktatásának szervezője, valamint az egyéves magyar mint idegen nyelvi képzés szakfelelőse, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Idegennyelv-oktatás és -vizsgáztató Intézeti Tanszékének vezetője vagyok.

 

 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

 

1.)Publikációk: Négy szakkönyv (kettő nyomtatott szakkönyv és kettő e-learninges formában elérhető oktatási tananyag) szerzője vagyok; 70 magyar, illetve idegen (orosz és német) nyelven megjelent publikációm van (megjelenési helyek: Moszkva, Kirov, Szaranszk, Rzeszow, Frankfurt am Main, Kolozsvár-Nagyvárad, Pozsony, Szatmárnémeti, Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Nyíregyháza);

 

2.) Előadások: magyar, illetve idegen (orosz, német) nyelven tartott konferenciai előadásaim száma: 90. (helyszíneik: Hamburg, Pozsony, Rzeszow, Nagyvárad, Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Veszprém, Szombathely, Eger, Nyíregyháza).

 

3.) Fő kutatási területeim: 1. a magyarországi orosznyelv-oktatás története, benne ruszin vonatkozások kutatása; 2. a német nyelv magyarországi oktatástörténetével kapcsolatos kutatások; 3. az Árpád-kori magyar helynevek kutatása.

 

4.) Tudományos ösztöndíjak keretében a Bécsi, Prágai, illetve Berlini Egyetemeken kutattam. Tanulmányutakon több európai ország egyetemén voltam. Szakmai ösztöndíjak keretében, illetve kísérőtanárként Oroszországban és Ausztriában töltöttem jártam.

ERASMUS oktatói mobilitás keretében három alkalommal voltam külföldön: két alkalommal az ISTI Fordító- és Tolmácsképző Intézetben (Belgium, Brüsszel), egy alkalommal a Dijoni Egyetemen (Franciaország).

 

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a.)az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

 

1.) Об истории «русского кружка» Йожефа Буденца во второй половине XIX. века. In:  Редколлегия: Надь Иштван (отв. ред.), доктор филологии, профессор (Венгрия); Нина Осипова, доктор филологических наук, профессор (Россия); Кишш Кальман, Ph.D (Венгрия): Культура Венгрии и России: историческая память и национальный контекст. Материалы международной научной конференции «Традиционная культура Венгрии и России в контексте социокультурных трансформаций современного общества» 26–28 июня 2018 г. (Будапешт) Саранск – Печатная версия электронного издания. 2018. 51-58. pp. 8 p

 

2.) Преподавание русского языка в военных целях в Венгрии в конце XIX начале ХХ века. In: Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире. Сборник статей. Венгеро-российский культурно-просветительский фонд «Dialogorum». Будапешт: Издательсво Selmeczi Bt (Венгрия).; Киров: ООО Издательство «Радуга-Пресс» (Россия), Budapest – Kirov, 2019. 99-106.

 

3. 170 лет обучению русскому языку в Венгрии. (исторический обзор) In: Végvári, Valentyina; Wolosz, Robert (szerk.). Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK Szláv Filológia Tanszék. 2020. 11-17.

 

4. Преподавание русского языка в военных целях в Венгрии в конце 19 - начале 20 векаю In: Osipova, N. O. (szerk.). Budapest - Kirov, Selmeczi Bt., Izdatel'stvo Raduga-Press. 2019. 99-106.

 

5. Adatok a Csingó helynév etimológiájához. In: In: Minya, Károly; Sebestyén, Zsolt; Tomori, Tímea (szerk.) . Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. 2022. 72-82.

 

 

b.)az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

 

1.)A magyarországi orosznyelv-oktatás első korszaka (1849-1949). KLTE. Egyetemi jegyzet. Debrecen, 1995. 123 p. Egyetemi jegyzet. Lektorálta Pogány Béla. Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen, 1995. 123 p.

 

2.)Письма Алексея Петрова к Йожефу Буденцу – как документы истории венгерско‑русских научных контактов XIX века. In: Studia Russica XX. In honorem Béla Tatár. Red.: L. Jászay – A. Zoltán. Készült az ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékének és Ukrán Filológiai Tanszékének közös műhelyében. Budapest, ELTE, 2003. 193‑198.

 

3.)Deutschunterricht am Ludoviceum zur Zeit der Österreichisch – Ungarischen Monarchie. In: Germanistik ohne Grenzen. Schriftenreihe des Lehrstuhls für germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium / Großwardein. Gizella boszák (Hg.). Studien aus dem Bereich der Germanistik. Siebenbürgischer Museum Verein - Partium Verlag, Klausenburg - Großwardein, 2008. Band 3. 211-218.

 

4.) Aus der Vergangenheit des Deutschunterrichts in Ungarn: Von den ersten Korrespondenzbüchern für den Privatgebrauch zum organisierten kaufmännischen Deutschunterricht. In: Großwardeiner Beiträge zur Gemanistik 8. Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen. Studien aus dem Bereich der Germanistik. Band 2. Herausgegben von Andrea Benedek, Gizella Boszák, Renata Alice Crisan. Siebenbürgischer Museum Verein - Partium Verlag. Klausenburg - Großwardein, 11 p. 2010. 205-215.

 

5.)Aus der Vergangenheit des Deutschunterrichts in Ungarn: Beiträge zum deutschen Fachsprachenunterricht an den Handelsakademien zur Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. In: Interkulturelle Erkundungen. Leben, Schreiben und Lernen in zwei Kulturen. Herausgegeben von Ágota Nagy, Gizella Boszák. Großwardeiner Beiträge zur Gemanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft der Christlichen Universität Partium. Herausgegeben von Szabolcs János-Szatmári. PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, 2012. Band 2. 181-187.

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

 

A Germanisták Magyarországi Egyesületének tagja

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület elnökségi tagja

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság tagja

A Luby Társaság egyesület alapítója, elnöke